Beleidsverklaring

Door middel van deze verklaring wil de directie van Ingenieursbureau Maters en De Koning B.V. haar visie ten aanzien van kwaliteit, gezondheid en veiligheid kenbaar maken bij haar medewerkers en overige stakeholders.

Ingenieursbureau Maters en De Koning B.V. wil zich onderscheiden door betrouwbaar te zijn en met competente medewerkers te werken. De gezondheid en het welzijn van de medewerkers wordt zo goed mogelijk gewaarborgd door het nemen van haar verantwoordelijkheid op het gebied van arbo. Dit is in het belang van de medewerker, de maatschappij en uiteindelijk ook voor het bedrijf.

Klanttevredenheid is het doel waar we naar streven. Dit doen we door het continue verbeteren op het gebied van kwaliteit, gezondheid en veiligheid en het nakomen van afspraken met de klanten. Ingenieursbureau Maters en De Koning B.V. wil de opdrachten binnen de afgesproken tijd opleveren, daarbij rekening houdend met alle van toepassing zijnde eisen en richtlijnen.

Ingenieursbureau Maters en de Koning wil bovenstaande bereiken door:

Met de opdrachtgever vooraf de werkzaamheden goed af te stemmen en gedurende het proces met elkaar te blijven communiceren.
Middels gesprekken en afspraken de medewerkers ruimte te bieden voor verdere loopbaanontwikkeling.
Een kwaliteitsmanagementsysteem te onderhouden volgens ISO 9001:2015.
In te zetten op duurzaamheid (gebruik van duurzame grondstoffen in de ontwerpen, bij te dragen aan een circulaire economie etc.).
VGM-doelstellingen vaststellen, waarin uitkomsten van werkplekonderzoek (WPO) en RI&E (Risico Inventarisatie en Evaluatie) zijn verwerkt, en nastreven.
Het toepassingsgebied van het managementsysteem is:
Constructief ontwerp, projectvoorbereiding en uitvoeringsbegeleiding van civieltechnische en bouwkundige projecten.

De volgende ISO paragraaf is van het kwaliteitsmanagementsysteem uitgesloten:
8.3 Ontwerp en ontwikkeling van producten en diensten, omdat Ingenieursbureau Maters en De Koning B.V. geen ontwerp- en/of ontwikkelactiviteiten uitvoert.

Dit kwaliteitsbeleid wordt openbaar gemaakt aan de medewerkers. De directie onderzoekt regelmatig of het beleid bekend en geaccepteerd is en of het begrepen wordt. Het beleid wordt jaarlijks geëvalueerd en indien nodig aangepast of bijgesteld.

Deze verklaring is een openbaar document, dat beschikbaar is voor alle stakeholders en op de website wordt gepubliceerd.

Opgesteld te Roosendaal d.d. 1 juni 2021.